A tudományok

egyenjogúságáról

If mathematically you end up with the wrong answer, try multiplying by the page number.

Ha matematikailag rossz válasz jön ki, próbáld megszorozni az oldalszámmal.

Albert Einstein, when asked to describe radio, replied: "You see, wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in New York and his head is meowing in Los Angeles. Do you understand this? And radio operates exactly the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is that there is no cat."

Albert Einstein, amikor megkérték, hogy magyarázza el, hogy működik a rádió, így válaszolt: ,,Nézd, a kábeles távíró olyan, mint egy nagyon-nagyon hosszú macska. New Yorkban meghúzod a farkát, és Los Angelesben nyávog. Tudod követni? A rádió pont ugyanígy működik: valahonnan jeleket küldesz, melyeket mások máshol megkapnak. Az egyetlen különbség, hogy nem kell hozzá macska.''

An American scientist once visited the offices of the great Nobel prize winning physicist, Niels Bohr, in Copenhagen. He was amazed to find that over Bohr's desk was a horseshoe, securely nailed to the wall, with the open end up in the approved manner (so it would catch the good luck and not let it spill out). The American said with a nervous laugh, "Surely you don't believe the horseshoe will bring you good luck, do you, Professor Bohr? After all, as a scientist --"

Bohr chuckled. "I believe no such thing, my good friend. Not at all. I am scarcely likely to believe in such foolish nonsense. However, I am told that a horseshoe will bring you good luck whether you believe in it or not."

Egy amerikai tudós egyszer meglátogatta Niels Bohrt Koppenhágában. Meghökkentette, hogy Bohr asztala fölé egy patkó van szögezve (U alakban, hogy elkapja a szerencsét és ne engedje ki). Idegesen nevetve így szólt: -- Biztos voltam benne, Bohr professzor, hogy maga nem hisz a babonákban. Végtére is, tudósként... -- Természetesen nem hiszek ilyen dolgokban. Egyáltalán nem. Nem adok hitelt ilyen ostoba badarságoknak. De azt mondták nekem, hogy a lópatkó mindenképp szerencsét hoz, akkor is, ha hiszünk benne, és akkor is, ha nem.

Once upon a time, when I was training to be a mathematician, a group of us bright young students taking number theory discovered the names of the smaller prime numbers.

2: The Odd Prime -- It's the only even prime, therefore is odd. QED.

3: The True Prime -- Lewis Carroll: "If I tell you 3 times, it's true."

31: The Arbitrary Prime -- Determined by unanimous unvote. We needed an arbitrary prime in case the prof asked for one, and so had an election. 91 received the most votes (well, it *looks* prime) and 3+4i the next most. However, 31 was the only candidate to receive none at all.

41: The Female Prime -- The polynomial X**2 - X + 41 is prime for integer values from 1 to 40.

43: The Male Prime -- they form a prime pair.

Since the composite numbers are formed from primes, their qualities are derived from those primes. So, for instance, the number 6 is "odd but true", while the powers of 2 are all extremely odd numbers.

Egyszer régen, amikor matematikusnak tanultam, tagja voltam egy a lelkes, fiatalokból álló csoportnak, akik a számelmélet alapján felfedezték néhány kisebb prímszám nevét:

2: a Páratlan Prím: Ez az egyetlen páros prím, ennélfogva páratlan. Q.E.D.

3: az Igazi Prím: Lewis Caroll: ,,Ha háromszor elismétlem, akkor igaz''.

31: a Tetszőleges Prím}: Erről egyhangú szavazással döntöttünk. Szükségünk volt egy tetszőleges prímre, arra az esetre, ha a professzor kérne egyet. Így választást írtunk ki. A 91 kapta a legtöbb szavazatot (végül is prímnek néz ki), és a $3+4i$ lett a második. A 31 volt az egyetlen, akire nem voksoltak.

41: a Női Prím: Az $x^2-x+41$ polinom prím a 0...40 helyeken.

43: a Férfi Prím: A 41-gyel párt alkotnak.

A doctor, an architect, and a computer scientist were arguing about whose profession was the oldest. In the course of their arguments, they got all the way back to the Garden of Eden, whereupon the doctor said, "The medical profession is clearly the oldest, because Eve was made from Adam's rib, as the story goes, and that was a simply incredible surgical feat."

The architect did not agree. He said, "But if you look at the Garden itself, in the beginning there was chaos and void, and out of that the Garden and the world were created. So God must have been an architect."

The computer scientist, who'd listened carefully to all of this, then commented, "Yes, but where do you think the chaos came from?"

Egy orvos, egy építész és egy programozó arról vitatkoztak, hogy kinek a foglalkozása a legősibb. Az időben visszafelé haladva eljutottak az édenkertig. Ekkor az orvos így szólt: -- Az orvostudomány a legősibb, mivel Éva Ádám oldalbordájából teremtetett. Ez volt a történelem első bravúros sebészi teljesítménye. Az építész ezzel nem értett egyet. Így felelt: -- De ha magát a Kertet tekintjük, kezdetben káosz és üresség volt, és ebből jött létre az édenkert és a világ. Isten csakis építész lehetett. A programozó, aki mindeddig türelmesen hallgatott, ezt tette hozzá: -- Igen, de mit gondoltok, a káosz honnan származik?

Two men are in a hot-air balloon. Soon, they find themselves lost in a canyon somewhere. One of the three men says, "I've got an idea. We can call for help in this canyon and the echo will carry our voices to the end of the canyon. Someone's bound to hear us by then!"

So he leans over the basket and screams out, "Helllloooooo! Where are we?" (They hear the echo several times). Fifteen minutes later, they hear this echoing voice: "Helllloooooo! You're lost!"

The shouter comments, "That must have been a mathematician."

Puzzled, his friend asks, "Why do you say that?"

"For three reasons. First, he took a long time to answer, second, he was absolutely correct, and, third, his answer was absolutely useless."

Két léghajós eltéved egy kanyon felett.

-- Van egy ötletem. Ha segítségért kiáltunk, a visszhang elviszi a hangunkat a kanyon végéig. Ott biztos lesz valaki, aki meghallja -- mondja az egyik. Kihajolva a kosárból: -- Hahóóó! Hol vagyunk? -- visszhangzik többször is. Tizenöt perc múlva jön a válasz:

-- Hahóóó! El vagytok veszve.

-- Ez csakis matematikus lehetett -- mondja, aki az imént segítségért kiáltott.

-- Honnan tudod? -- kérdezi a társa.

-- Három okból. Először is: hosszú ideig tartott, amíg válaszolt, másodszor: teljesen igazat mondott, harmadszor: a válasz teljesen használhatatlan volt.

A gangster assembled an engineer, a chemist, and a physicist. He explained that he was entering a horse in a race the following week and the three assembled guys had the job of assuring that the gangster's horse would win. They were to reconvene the day before the race to tell the gangster how they each propose to ensure a win. When they reconvened the gangster started with the engineer:

Gangster: OK, Mr. engineer, what have you got?

Engineer: Well, I've invented a way to weave metallic threads into the saddle blanket so that they will act as the plates of a battery and provide electrical shock to the horse.

Gangster: That's very good! But let's hear from the chemist.

Chemist: I've synthesized a powerful stimulant that disolves into simple blood sugars after ten minutes and therefore cannot be detected in post-race tests.

Gangster: Excellent, excellent! But I want to hear from the physicist before I decide what to do. Physicist?

Physicist: Well, first consider a spherical horse in simple harmonic motion...

Egy csaló felbérelt egy mérnököt, egy vegyészt és egy fizikust, hogy találjanak ki egy módszert, amivel az ő lova nyeri meg a hétvégi ügetést. A gondolkodási idő elteltével a következő párbeszéd zajlott le:

-- Jól van, mérnök úr, mire jutott?

-- Van egy eljárás, amellyel ha fémszálakat szövünk a nyeregpokrócba, akkor azok elemként működnek, és elektrosokkoló hatásuk a lovat nagyobb teljesítményre ösztönzi.

-- Jól hangzik. De hallgassuk meg a vegyészt is.

-- Előállítottam egy hatékony serkentőszert, ami tíz percen belül sima vérré bomlik, így nem mutatható ki a verseny utáni tesztekkel.

-- Kiváló, kiváló. De a fizikus véleményét is kikérem, mielőtt döntök.

-- Hát, először is tekintsünk egy gömb alakú lovat, ami egyszerű harmonikus rezgést végez...

Several students were asked to prove that all odd integers are prime.

The first student to try to do this was a math student. "Hmmm... Well, 1 is prime, 3 is prime, 5 is prime, and by induction, we have that all the odd integers are prime."

The second student to try was a man of physics who commented, "I'm not sure of the validity of your proof, but I think I'll try to prove it by experiment." He continues, "Well, 1 is prime, 3 is prime, 5 is prime, 7 is prime, 9 is... uh, 9 is... uh, 9 is an experimental error, 11 is prime, 13 is prime... Well, it seems that you're right."

The third student to try it was the engineering student, who responded, "Well, to be honest, actually, I'm not sure of your answer either. Let's see... 1 is prime, 3 is prime, 5 is prime, 7 is prime, 9 is... uh, 9 is... well, if you approximate, 9 is prime, 11 is prime, 13 is prime... Well, it does seem right."

Not to be outdone, the computer science student comes along and says "Well, you two sort've got the right idea, but you'll end up taking too long! I've just whipped up a program to REALLY go and prove it." He goes over to his terminal and runs his program. Reading the output on the screen he says, "1 is prime, 1 is prime, 1 is prime, 1 is prime..."

Néhány egyetemista arról beszélgetett, hogy minden páratlan egész prím-e.

Az első hallgató matematikaszakos volt. ,,1 prím, 3 prím, 5 prím, és innen teljes indukcóval belátható, hogy minden páratlan szám prím.''

A második hallgató, aki fizikát tanult, így válaszolt: ,,Hmmm. Nem vagyok biztos, hogy a bizonyításod helyes, de azt hiszem, kisérletileg igazolni tudom az állítást. Nézzük csak... 1 prím, 3 prím, 5 prím, 7 prím, 9... hát, izé... mérési hiba, 11 prím, 13 prím. Úgy néz ki, hogy az állítás igaz.''

A harmadik hallgató mérnönknek készült. Ezt mondta: ,,Őszintén megvallva, egyikőtök se győzött meg. Lássuk csak... 1 prím, 3 prím, 5 prím, 7 prím, 9... uh, hát... közelítőleg prím, 11 prím. Igaznak tűnik.''

Egy leendő programozó is volt a társaságban. ,,Jó nyomon jártok, de túl hosszan mondjátok el. Épp most dobtam össze egy programot, ami tényleg bebizonyítja az állítást.'' A programozó odament a termináljához, egy látványos mozdulattal megnyomta az Enter-t, és kezdte felolvasni, amit a program kiírt: ,,1 prím, 1 prím, 1 prím...''

1999. március 23-án
fordítás a Debian/bo fortunes-ből
megjelent az 1999. május 6-i Fregattban
Budaörs, Magyarország.


Ez a lap pts oldalai közül való.