Közlöny

Tisztelt Diákok! Értesítem Magukat, hogy a Diákönkormányzat kérésére a folyó hó 14-i igazgatótanácsi ülés a házirenddel kapcsolatban a következő kiegészítő és korrekciós változtatásokat eszközölte:

I.2.a) A tanulóknak úgy kell a tanórákra megérkezniük, hogy a figyelmeztető csöngetéskor a teremben várják a tanárt. [a dőlttel szedett részek az akkor valóban hatályban lévő házirendből valók] A tanároknak úgy kell az órákra felkészülniük, hogy érdekes, hasznos és könnyen tanulható anyagot adjanak le.

I.1.b) A tanulók óraközi pihenőidejét a tanítási óra meghosszabbításával elvenni... lehet. Továbbá végeláthatatlan házifeladatok határidős kitűzésével a tanulók az otthoni szabadidőtől is megfoszthatók.

I.2.g) ...a folyosókon hangoskodni, szaladgálni, vagy bármilyen módon zavarni a termekben folyó órák nyugalmát nem szabad. A tűzjelző indokolatlan nyomkodása az egyik fül levágásával büntethető.

I.2.g/2) Iskolánkat fületlenek nem látogathatják.

I.2.j) A talált tárgyakat a portára, a talált kulcsokat, pénzt, pénztárcát, személyes iratokat ill. ellenőrző könyvet a fekete piacra kell vinni. Az utóbbiból befolyó pénz 15%-át az iskola számlájára átutalni.

I.2.k) A liftet a tanulók általában nem használhatják. A tanulók a liftet csak konkrétan és személyesen vehetik igénybe.

II.3.e) Három tanítási napot meghaladó idejű szülői kikérésre csak az igazgató adhat engedélyt. Három napot meghaladó dolgozattal való fenyegetőzésre még a Jóisten sem adhat engedélyt.

II.3.h) Ha a tanuló bejelentés nékül két napot meghaladóan távol marad az iskolától, osztályfőnöke felveszi a kapcsolatot a szülőkkel. Ha a szülők két napot meghaladóan távol maradnak otthonról, a tanuló felveszi a magastalpú cipőt és tanítás helyett elmegy bulizni.

II.4.a) Ha a tanuló elkésik az óráról, a szaktanár beírja a naplóba. Ha a szaktanár késik az óráról, a tanulók kijavítják a jegyeket a naplóban.

II.5.e) Azok a tanulók, akik valamely rendezvényen az iskolát képviselik, az iskola valamely jelvényét viselik. Azok a tanárok, akiket híressé tesz egy versenygyőztes tanítványuk, kötelesek egy hónapon belül felvenni a tanuló vezetéknevét.

II.5.f) Az iskolában tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás. Kivételt képeznek a márkás nyugati italok és a kubai dohány, melyet a tanároknak joguk van elkobozni.

III.1) Az ellenőrző könyvét minden tanuló köteles magával hordani és felszólításra a tanárnak átadni. Nem köteles azonban a tanuló az ellenőrző könyvet visszavenni, ha a tanár által beírtakkal nem ért egyet.

III.2.c) A napló osztályozó részébe a címek és adatok beírásán kívül a tanuló semmilyen bejegyzést nem tehet. A radírozás és kifestés nem minősül bejegyzéstevésnek.

3) Az iskola épületében elhelyezett hirdetőtáblákra tanuló csak igazgatói engedéllyel (iskolapecséttel ellátva) tehet ki hirdetést, plakátot. Az igazgató a hangosbemondón csak a tanulók egyenkénti, írásbeli engedélyével beszélhet, és csak jó hírt mondhat.

Kérem a fentiek tudomásul vételét, betartásukat az igazgatóság nevében, az Önök megértését levélben és egy nyugtatót azonnal:

(aláírás most sincs)

 

1998. november
megjelent a Mit várjon...? 1999. Mikulás-i számában
Budaörs, Magyarország.


Ez a lap pts oldalai közül való.